Nieuwe CAO Huisartsenzorg

Van mr. Sanne van Damvrijdag 10 november 2017 12:24
Terug naar nieuws
Nieuwe CAO Huisartsenzorg

Zoals u wellicht weet heeft de huisartsenzorg een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en loopt tot 1 maart 2019. In dit bericht leest u over de belangrijkste wijzigingen die de cao meebrengt.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

 

Werkoverleg buiten werktijd

Het is voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen.

De werkgever kan maximaal 2 uur per maand en 10 uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten.

 

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar.

Als de werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximumaantal uren.

De terugbetalingsverplichting voor scholingskosten wordt vereenvoudigd. De werkgever kan van de werknemer, aan wie studiefaciliteiten zijn verleend en waarmee daartoe een schriftelijke overeenkomst is gesloten, terugbetaling verlangen indien de studiekosten meer dan € 1.000,- bedragen.

 

Beloning triagisten

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de regeling voor de diplomatoelage gewijzigd. Bij het behalen van het InEen-diploma triagist op of na 1 januari 2018 krijgt de werknemer met onmiddellijke ingang een extra salaristrede in de schaal. Bij het bereiken van het maximum van de schaal wordt een trede boven het maximum van de schaal toegekend. Als de werknemer het diploma niet tijdig laat herregistreren vervalt de extra salaristrede met ingang van de volgende maand.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2018 de diplomatoelage hebben gekregen geldt een overgangs- en garantiebepaling. In dat geval wordt de diplomatoelage van 2% respectievelijk 4% met ingang van 1 januari 2018 omgezet in een extra salaristrede in de schaal. Bij het bereiken van het maximum van de schaal wordt een trede boven het maximum van de schaal toegekend. Zij behouden de toelage ongeacht de herregistratie.

De extra diploma-salaristrede staat los van de normale periodieke salarisverhoging.

 

Opzegtermijn

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de standaard opzegtermijn van één maand uitgebreid naar twee maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Uitbetaling eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt vanaf 2017 in één keer uitbetaald in december over de periode januari tot en met december.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe cao huisartsenzorg dan vernemen wij dat graag.

Nieuwsbrief